IJOPE Volume 31, Issue 1, March 2021

Table of Contents

A Comparative Study on the Nonlinear Interaction Between a Focusing Wave and Cylinder Using State-of-the-art Solvers: Part A 1
V. Sriram, Shagun Agarwal, Shiqiang Yan, Zhihua Xie, Shaswat Saincher, Torsten Schlurmann, Qingwei Ma, Thorsten Stoesser, Yuan Zhuang,
Bo Han, Weiwen Zhao, Xiaotong Yang, Z. Li, Decheng Wan, Yi Zhang, Bin Teng, Dezhi Ning, Ningbo Zhang, Xing Zheng, Guochun Xu, Jiaye Gong, Yunbo Li, Kangping Liao, Wenyang Duan, Ronggui Han, Windiman Asnim, Zana Sulaiman, Zhongbing Zhou, Jianmin Qin, Yucheng Li, Zhiwei Song, Xiaofan Lou, Lin Lu, Changfu Yuan, Yuxiang Ma, Congfang Ai, Guohai Dong, Hanbing Sun, Qiang Wang, Zhi-Tao Zhai, Yan-Lin Shao, Zaibin Lin, Ling Qian, Wei Bai, Zhihua Ma, Pablo Higuera, Eugeny Buldakov, Dimitris Stagonas, Santiago Martelo Lopez, Aristos Christou, Pengzhi Lin, Yanyan Li, Jinshu Lu, Sa Young Hong, Yoon-Jin Ha, Kyong-Hwan Kim, Seok-Kyu Cho, Dong-Min Park, Wojciech Laskowski, Claes Eskilsson, Mario Ricchiuto, Allan P. Engsig-Karup, Lin Cheng, Jinhai Zheng, Hanbin Gu and Guangnian Li
doi:10.17736/ijope.2021.jc820
A Comparative Study on the Nonlinear Interaction Between a Focusing Wave and Cylinder Using State-of-the-art Solvers: Part B 11
Shagun Agarwal, Shaswat Saincher, V. Sriram, Shiqiang Yan, Zhihua Xie, Torsten Schlurmann, Qingwei Ma, Xiaotong Yang, Decheng Wan, Jiaye Gong, Yunbo Li, Yanyan Li, Jinshu Lu, Hanbing Sun, Yan Liu, Beilei Zou, Shuling Chen, Jing Lu, Jianguo Lin, Sa Young Hong, Yoon-Jin Ha, Kyong-Hwan Kim, Seok-Kyu Cho, Dong-Min Park, Aliyar Sithik, Benjamin Bouscasse, Guillaume Ducrozet and Pierre Ferrant
doi:10.17736/ijope.2021.jc832
Laboratory Study on Steep Wave Interactions with Fixed and Moving Cylinder 19
V. Sriram, Shagun Agarwal and Torsten Schlurmann
doi:10.17736/ijope.2021.jc808
Numerical Study on Interaction of Focused Waves with a Fixed Vertical Cylinder by HOBEM 27
Yi Zhang, Bin Teng and Dezhi Ning
doi:10.17736/ijope.2021.jc804
Numerical Simulation of Interaction Between Focusing Waves and Cylinder Using qaleFOAM 36
Yanyan Li, Jinshu Lu, Shiqiang Yan, Qingwei Ma, Windiman Asnim, Hanbin Sun and Zana Sulaiman
doi:10.17736/ijope.2021.jc811
Numerical Study of Interaction of Focused Waves with a Fixed Cylinder by a Hybrid Model Coupling SPH and QALE-FEM 45
Ningbo Zhang, Shiqiang Yan, Xing Zheng, Guochun Xu and Qingwei Ma
doi:10.17736/ijope.2021.jc813
CFD Study for Steep Focused Wave Interactions with Fixed and Moving Cylinders 53
Yoon-Jin Ha, Seok-Kyu Cho and Sa Young Hong
doi:10.17736/ijope.2021.jc818
Three-dimensional Viscous Numerical Simulations of Focused Waves on Bottom-mounted Multiple Rigid Circular Cylinders 61
Lin Lu, Zhongbing Zhou, Jianmin Qin, Zhiwei Song, Zhihua Xie, Xiaofan Lou and Yucheng Li
doi:10.17736/ijope.2021.jc822
Numerical Investigation of Steep Focused Wave Interaction with a Vertical Cylinder Using a Cartesian Cut-cell Method 71
Zhihua Xie, Santiago Martelo Lopez, Aristos Christou, Thorsten Stoesser, Lin Lu and Pengzhi Lin
doi:10.17736/ijope.2021.jc807
Simulation of Steep Focused Wave Impact on a Fixed Cylinder Using Fully Nonlinear Potential Flow and Navier–Stokes Solvers 78
Zaibin Lin, Ling Qian, Wei Bai and Zhihua Ma
doi:10.17736/ijope.2021.jc809
Simulation of Steep Waves Interacting with a Cylinder by Coupling CFD and Lagrangian Models 87
Pablo Higuera, Eugeny Buldakov and Dimitris Stagonas
doi:10.17736/ijope.2021.jc821
Numerical Study on Interaction Between Focusing Waves with Fixed Cylinder 95
Bo Han, Weiwen Zhao and Decheng Wan
doi:10.17736/ijope.2021.jc806
Numerical Simulation of Fixed and Moving Cylinders in Focusing Wave by a Hybrid Method 102
Jiaye Gong, Shiqiang Yan, Qingwei Ma and Yunbo Li
doi:10.17736/ijope.2021.jc812
Numerical Simulation of Focused Wave Interaction with a Fixed Vertical Cylinder 112
Kangping Liao, Qiang Wang, Qingwei Ma, Wenyang Duan, Lei Li, Ronggui Han and Zhitao Zhai
doi:10.17736/ijope.2021.jc814
Accounting for Hydroelasticity in the Analysis of Offshore Wind Turbine Spar-Type Platforms 121
Nikos Mantadakis, Eva Loukogeorgaki and Madjid Karimirad
doi:10.17736/ijope.2021.jc786

 

Full paper PDF files are available for purchase at:

https://www.onepetro.org/journals/International%20Journal%20of%20Offshore%20and%20Polar%20Engineering